Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 3/2015

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2015

[Plik z numerem]

Spis treści

Mirosław Dela
Czasokres ochrony patentowej w świetle teorii dobrobytu społecznego

Grzegorz Kamieński
Art. 83 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze po nowelizacji. Czy mamy do czynienia z pojęciem „nieważności” w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy instytucją sui generis?

Kinga Kądziołka
Anonymity in the Bitcoin network

Mikołaj Kondej
Zarys pojęcia kapitału zakładowego

Anita Richert-Kaźmierska
Factors influencing decisions to retire – case study of Poland

Julia Semena
Mobbing i przeciwdziałanie temu zjawisku na gruncie kodeksu pracy

Andrzej Springer
Podatkowe wsparcie procesów sanacji prowadzonych w ramach postępowań upadłościowych i naprawczych

Anna Turczak
Zależność między okresem trwania małżeństwa a przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego prowadzącego do separacji