2/2017

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia 2/2017

[Plik z numerem]

Spis treści

I. Artykuły

Paweł Grzybowski
Uwagi na temat procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Patryk Janczak
Współczesny system polityczno-ekonomiczny Chińskiej Republiki Ludowej

Łukasz Jończyk
Tyberiusz, jego działalność i pozycja w cesarstwie, w świetle ikonografii i legend zamieszczonych na monetach Oktawiana Augusta

Jan Kluza
Karalność zniesławienia w Polsce – charakter przestępstwa oraz postulaty de lege ferenda

Agata Lizak
Dostęp osób niepełnosprawnych do dóbr kultury w świetle prawa

Paweł Sancewicz
Granice swobody zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego umów o których mowa w art. 3 ustawy o gospodarce komunalnej

Krzysztof Świątczak
Deportacje ludności polskiej z terenów wschodniej Rzeczpospolitej w latach 1940-1941

Krzysztof Tapek
Pro-European interpretation of national commercial law and the spillover effect of European Union law

II. Sprawozdanie

Beata Iwanicka
Sprawozdanie z konferencji „Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka”